Quant Scholarship Program - stypendialny program dla studentów Politechniki Wrocławskiej - Credit Suisse Polska

Data publikacji: 2018-10-02 09:19:53

Współpraca w obszarze matematyczno-informatycznym pomiedzy Politechniką Wrocławską a Credit Suisse Polska zaowocowała programem stypendialnym Quant Scholarship Program. Jest on dedykowany dla grupy studentów o profilach matematyczno-informatycznych zainteresowanych aplikacją swoich kompetencji w świecie bankowości inwestycyjnej Credit Suisse. Celem programu jest pokazanie studentom, jak zaawansowana matematyka oraz najnowsze technologie informatyczne kształtują świat finansowy oraz w jaki sposób teoretyczna wiedza zdobywana podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej może być aplikowana do rozwiązywania rzeczywistych problemów finansowych.

Istotnym elementem programu jest również zbudowanie świadomości istnienia grupy Quantowej oraz grupy Ryzyka wśród środowisk akademicko-badawczych (naukowcy, wykładowcy, studenci), która obecnie jest mało rozpoznawalna. Jest to grupa rozwiązująca niesamowicie interesujace problemy z zakresu modelowania, zarządzania oraz wyceniania ryzyka w bankowości inwestycyjnej, do rozwiązywania których wymagane są wysokie kwalifikacje matematyczno-informatyczne.

Ważnym atutem programu, jest finansowe wspieranie wyselekcjonowanych studentów w postaci stypendium, jak również czytelne i transparentne nakreślenie potencjalnej ścieżki kariery w Credit Suisse.

 Co oferuje Quant Scholarship Program:

 • Wyselekcjonowanie studentów objętych programem 
 • 8-9 otwartych wykładów tematycznych z zakresu programowania funkcyjnego i modelowania produktów pochodnych pokazujące praktyczne zastosowania wiedzy akademickiej (na Politechnice Wrocławskiej)
 • Opiekę doświadczonych praktyków (Quantów CS) w rozwiązywaniu zadań domowych oraz projektu końcowego (na terenie CS Wrocław)
 • Nagrody finansowe dla 10 laureatów Programu w wysokości 5 000 zł
 • Nakreślenie potencjalnej ścieżki kariery mogącej prowadzić do zatrudnienia

Wszelakie szczegóły na Wykładzie Inauguracyjnym, który odbędzie się przed terminem wysyłania aplikacji (16.10)

 

 Oczekiwania wobec kandydatów do programu stypendialnego:

 1. Dedykowane dyscypliny: matematyka, informatyka, fizyka, studia inżynierskie oraz studenci innych wydziałów, którzy wykorzystują te kompetencje w swojej pracy.
 2. Kompetencje idealnego kandydata (nie sztywne wymagania):
 • Zrozumienie bardziej zaawansowanych problemów matematycznych (statystyka, prawdopodobieństwo, równania różniczkowe, stochastyka)
 • Umiejętność programowania (języki funkcyjne jako plus)
 1. Preferowane doświadczenie akademickie w kolejności:
 • studenci studiów doktoranckich
 • studenci studiów drugiego stopnia (magisterskich)
 • studenci drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia
 • znajomość  języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 Etapy rekrutacji do programu:

 • Przesłanie do dnia 28 października 2018r (Nd) formularza rekrutacyjnego wraz z CV

FORMULARZ REKRUTACYJNY

(w przypadku problemów z formularzem aplikacyjnym, prosimy o wypełnienie aplikacji TUTAJ, załączenie CV lub innych dodatkowych dokumentów i przesłanie na BiuroKarier@pwr.edu.pl)

 

          Mile widziane pisemne rekomendacje wykładowców

          Prosimy o przygotowanie potwierdzenia średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego

 • Testy lub zadania domowe
 • Rozmowa wstępna

 Warunki otrzymania nagrody:

 • Udział w min 80% wykładow (wstępny harmonogram poniżej)
 • Rozwiązywanie i prezentacja zadań domowych/projektów
 • Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaznajamianie się z zadaną literaturą na kolejne spotkanie
 • Uczestnictwo w godzinach projektowych

 Ramowy harmonogram zajęć:

 • Wykład inauguracyjny + networking (około 1h30min) - 16 października 2018, bud. H-14, sala 1.05, godz.: 11:15
 • przedstawienie potencjalnej możliwości zatrudnienia w CS
 • przedstawienie celu zajęć oraz końcowego projektu
 • wprowadzenie do zespołów Quant Strats i Quant Strats Technology
 • 3 wykłady na temat F# (listopad, grudzień 2018 i styczeń 2019)
  • Wprowadzenie do języków fukcyjnych (F#)
  • Przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonania końcowego projektu (kalkulator wycen produktów pochodnych)
  • Wiedza z zadań domowych bezpośrednio wykorzystana w projekcie końcowym
 • 3 wykłady na temat symulacji matematycznych (luty, marzec, kwiecień 2019)
  • Przedstawienie niezbędnych podstaw matematycznych do wykonania projektu końcowego
  • Przykładowe modelowanie danego produktu finansowego
  • Implementacja w przygotowanych ramach
 • 2 wykłady projektowe: kalkulator derywatyw (maj, czerwiec 2019)
 • Wykład podsumowujący i wręcznie Certyfikatów (czerwiec 2019)

 What does Quant Scholarship Program offer:  

 • Select up to 10 students to participate in the program 
 • Deliver 8-9 open lectures on functional programming and derivative products modelling demonstrating practical application of the academic knowledge within financial institution (held at WUST)
 • Supervised meetings with experienced CS Quants providing support in solving homework problems and final projects (held at CS Wrocław)
 • 10 prizes for participants of Program (total amount 5000pln) 
 • Present quant career path and employment opportunities

 Candidate description:

 1. Preferred field or studies: mathematics, physics, computer science, engineering and other disciplines utilising competences mentioned below
 2. Ideal candidate (preferred but not strictly required):
 • Good understanding of complex mathematical concepts such as statistics, probability theory, differential equations, stochastic calculus
 • Ability to write the code (functional programming considered advantageous)
 1. Preferred academic experience in the following order:
 • PhD students
 • MsC students
 • Senior Batchelor students (2nd-3rd year)

 Scholarship Program Framework:

 1. Advertising Quant Scholarship Program (September 2018)
 • Dean’s meeting with the Chancellor (19-20 September 2018)
 • Posters (visible around WUST premises)
 • Web page and social media (intranet of WUST)
 1. Recruitment (October 2018)
 • Application via Career Office of WUST
 • Selection of the recruitment committee (two WUST and two CS members)
 • Recruitment process may contain some or all of the below:

                (in case of any problems with the form, please complete the application HERE, attach CV or other additional documents and send                   to  BiuroKarier@pwr.edu.pl)

  • Entry level test
  • Homework project (to demonstrate math and implementation skills)
  • Recommendation from Professors (optional)
  • Interview
 • Recruitment process to be supported by respective units from CS and WUST
 1. Expectation on selected candidates for the prize:
 • Participation in at least 80% of lectures (initial schedule below)
 • Solving homework/projects and presenting them to the supervisors
 • Active participation in lectures and getting familiar with the suggested literature
 • Participation in the designated project hours
 1. Initial Quant Scholarship Program schedule:
 • Inauguration lecture - 16th October 2018, H-14 building, room 1.05, 11.15 a.m. 
 • Highlight potential Quant career path within CS
 • Present program’s final project
 • Introduce Quant Strats and Quant Strats Technology teams
 • 3 lectures on F# (November, December 2018 and January 2019)
  • Introduction to the functional programming (F#)
  • Providing required know-how to complete the final project (derivative pricer)
  • Share practical knowledge applicable in the final project
 • 3 lecture on the mathematical modelling (February, March, Arpil 2019)
  • Introduction to crucial mathematical knowledge required for final project
  • Examples on type of derivative modelling with applications
  • Ability to implement mathamatica concepts in prepared framework
 • 2 lectures on final project: derivative pricer (May, June 2019)
 • Program summary and awarding Certificates (June 2019)

 

Polecamy również

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »