Asystent / specjalista inżynieryjno-techniczny 62 views

Kandydat powinien być: studentem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub uczestnikiem studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub doktorantem w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych.

WYMAGANIA:

 • Praktyczna znajomość programowania w jednym z języków programowania Python, Matlab, (preferowany Python) oraz zagadnień związanych z analizami numerycznymi.
 • Umiejętność pisania skryptów do analiz numerycznych/modelowania.
 • Znajomość fizyki atomowej, podstaw fizyki plazmy, podstaw spektroskopii; zagadnień dotyczących fizyki/spektroskopii oraz modelowania numerycznego w tym kierunku.
 • Gotowość do rozszerzenia umiejętności i wiedzy w zakresie fizyki plazmy i diagnostyki promieniowania rentgenowskiego.
 • Osoby z doświadczeniem eksperymentalnym w zakresie pomiarów spektroskopowych i z umiejętnościami modelowania zjawisk fizycznych będą preferowane.
 • Umiejętność pracy w środowisku Windows lub/i Linux.
 • Dodatkowe umiejętności: znajomość metod komputerowych, udział w realizacji pomiarów laboratoryjnych.
 • Dodatkowe umiejętności: umiejętność pracy w zespole.
 • Dodatkowe umiejętności: algorytmika oraz statystyka, analiza danych eksperymentalnych.
 • Dodatkowe umiejętności: inne języki programowania C, C++ lub Fortran.

ZAKRES PRAC:

Udział w realizacji projektu badawczego „Obrazowanie oparte o gazowe powielacze elektronowe w warunkach intensywnego promieniowania z plazmy tokamakowej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Projekt nakierowany jest na opracowanie i badania detektorów gazowych wraz z odpowiednim układem elektronicznym do akwizycji i procesowania danych.

Planowany jest udział w pracach badawczych związanych z modelowaniem widm promieniowania plazmy tokamakowej z uwzględnieniem zjawisk transportu zanieczyszczeń. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami eksperymentalnymi. Możliwy będzie też udział w badaniach eksperymentalnych.

Okres udziału w projekcie – 42 miesiące.

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy stypendialnej lub umowy o pracę na cały etat w ramach projektu (przewidywany termin realizacji prac w ramach projektu 42 miesięcy od 01.01.2022 r.),
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców,
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,
 • prywatną opiekę medyczną.

Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełnić następujące kryteria:

 • Korzystać z pełni praw publicznych.
 • Posiadać tytuł zawodowy: licencjat i/lub inżynier i/lub magister.
 • Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 • Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

Kandydat na stanowisko pracownika naukowego  powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

 • Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta lub badawczo-technicznego.
 • List motywacyjny.
 • Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 • Dyplom ukończenia studiów (studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
 • Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony internetowej IFPiLM, zakładka: Praca w Instytucie.

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 • opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
 • poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich (dotyczy stanowiska asystenta),
 • inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 10.10.2021 r. do godziny 16.00.

More Information

 • Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Connect with us