Asystent w grupie dydaktycznej w Centrum Analiz Statystycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 90 views

Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dniem 30 sierpnia roku 2021

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej

w Centrum Analiz Statystycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  

 1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
  1. wymagania do objęcia stanowiska asystenta obowiązujące na UMW (dostępne na stronie internetowej umed.wroc.pl/konkursy )
  2. tytuł zawodowy magistra lub równorzędny z zakresu: nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, ekonomicznych,
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć
  4. znajomość metod analizy statystycznej
  5. złożenie oświadczenia, że zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy
  6. spełnienie wymagań art. 20 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 ze zm.) tj:
 2. posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni
 3. mają pełną zdolność do czynności prawnych
 4. korzystają z pełni praw publicznych
 5. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nie zostali ukarani karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

2. Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

 • wniosek konkursowy dostępy na stronie umed.wroc.pl/konkursy
 • kwestionariusz osobowy
 • dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych
 • zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora)
 • oświadczenia określone w Regulaminie konkursu (umed.wroc.pl/konkursy )

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Dział Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pok. 112 II p

 

Termin składania dokumentów: do dnia 29 września 2021 r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższych terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 m-cy – liczony od daty ogłoszenia konkursu.

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
Connect with us