Inspektor ds. inwestycji i remontów 80 views

Zakres obowiązków

Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy należeć będzie w szczególności:

 • opracowywanie danych wyjściowych dla projektantów wykonujących dokumentację techniczną do realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień w zakresie w/w instalacji;
 • weryfikacja kosztorysów inwestorskich i powykonawczych oraz przedmiarów/obmiarów robót branży elektrycznej;
 • sprawowanie nadzoru nad robotami remontowymi lub prowadzonymi inwestycjami, docelowo pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku posiadania stosownych uprawnień, uczestnictwo w odbiorach technicznych realizowanych robót branży elektrycznej;
 • udział w przygotowaniu przetargów w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych .

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w gronie doświadczonego zespołu
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wymagania

Wymagania niezbędne:

Kandydować może osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla jednej z n/w specjalności (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie):
 1. Specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub;
 2. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 3. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • zdolność analitycznego myślenia;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz programami Word, Excel;
 • komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność i odporność na stres;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień budowanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w jednej z n/w specjalności:
 1. konstrukcyjno-budowlanej;
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (specjalność preferowana);
 3. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych;
 • udokumentowana co najmniej 3-letnia praktyka zawodowa polegająca na projektowaniu, prowadzeniu/wykonywaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualny wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) (o ile podlega temu obowiązkowi);
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych – w danej branży;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i prawo zamówień publicznych oraz procedur udzielania zamówień publicznych w trybie tej ustawy;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania projektami;
 • znajomość systemu SAP.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (z podanie oznaczenia konkursu – O.Kdr-111-31.2021) skierowany do Dyrektora Sądu;
 • życiorys zawodowy (C.V.);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania);
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza ogólnego poświadczające brak przeciwwskazań na zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na stanowisku pracy – inspektor.

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Częstochowie lub przesłać za pośrednictwem poczty do dnia 31 sierpnia 2021 roku z oznaczeniem sygnatury konkursu, O.Kdr-111-31.2021 na adres: Oddział Kadr, Sąd Okręgowy w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa.
W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Częstochowie pod nr telefonu 34/3684416 lub 34/3684417.
Szczegóły oferty pracy znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Częstochowie w zakładce „Praca w sądzie”, „Aktualne oferty pracy”

More Information

 • This job has expired!