Kierownik ds. eksploatacji sieci wod-kan i suw 108 views

Zakres obowiązków

  1. Nadzór nad eksploatacją stacji uzdatniania wody, nad procesami produkcji wody, optymalizacja ilości, jakości i przesyłu wody.

  2. Koordynowanie działań remontowych i naprawczych na stacjach uzdatniania wody, organizowanie pracy zespołu poprzez ustalanie, nadzór, kontrolę i ocenę realizacji dla pracowników.

  3. Zapewnienie ciągłości uzdatniania wody zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych.

  4. Zapewnienie właściwych parametrów wody zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

  5. Nadzór nad przeprowadzeniem okresowych konserwacji zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji związanych z uzdatnianiem wody.

  6. Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie uzdatniania wody i poboru próbek wody.

  7. Znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa ochrony Środowiska.

  8. Sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej.

  9. Przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach komisji przetargowych.

  10. Nadzór nad realizacją całego procesu inwestycyjnego, od projektu do wykonawstwa.

  11. Utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycji.

Oferujemy

  1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

  2. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  3. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

  4. Praca w miłej atmosferze.

Wymagania

  1. Wykształcenie wyższe techniczne (ochrona środowiska, inżynieria środowiska i pokrewne).

  2. Wiedza z zakresu procesów uzdatniania wody oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń.

  3. Prawo jazdy kat. B.

  4. Komunikatywność.

  5. Umiejętność współpracy w zespole oraz rozwiązywania problemów oraz inicjacja rozwiązań.

  6. Umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji projektowych.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
Connect with us