na stanowisko ds. infrastruktury i planowania inwestycji 119 views

Wymagania niezbędne:

spełnianie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem  11 ust. 2 i 3 ustawy;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;.
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 5. wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo, architektura, urbanistyka lub administracja,
 6. prawo jazdy kategorii „B”

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa budowlanego, podstawowych aktów prawnych regulujących,
 2. funkcjonowanie samorządu gminnego, w tym przede wszystkim ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych,  prawa w zakresie procedur administracyjnych (kpa),
 3. znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych i informatycznych programów związanych z architekturą i budownictwem, kosztorysów inwestorskich w zakresie budownictwa ogólnego,
 4. umiejętność planowania i efektywnej organizacji pracy,
 5. odporność na stres,
 6. łatwość podejmowania decyzji,
 7. operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów oraz wyszukiwania informacji,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczanie inwestycji prowadzonych przez gminę,
 2. prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym (udział w komisjach odbiorczych) i przekazaniem do eksploatacji inwestycji gminnych,
 3. nadzór nad celowością wykorzystania środków finansowych z budżetu gminy przeznaczonych na zadania inwestycyjne oraz remontowo-budowlane, opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur,
 4. bieżący nadzór i aktualizacja planów inwestycyjno-remontowych (propozycje zmian aktualizacji),
 5. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych, finansowanych z budżetu gminy,
 6. opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 7. koordynacja zadań inwestycyjnych prowadzonych przez gminę,
 8. przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień na roboty budowlane, remontowe, usługi projektowe oraz usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 9. sprawdzanie dokumentacji projektowo-technicznej,
 10. podejmowanie działań o pozyskiwanie środków pomocowych na planowane inwestycje gminne, w tym gromadzenie dokumentacji, współudział w sporządzaniu wniosków.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

życiorys (CV) zawierający opis przebiegu kariery zawodowej, posiadanego wykształcenia i uprawnień oraz ewentualnego doświadczenia kandydata, wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych) i oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne),

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony.

More Information

 • This job has expired!
Share this job