Technolog Linii Oczyszczania Sadzy Technicznej w Dziale Badań i Rozwoju 47 views

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:

 • brać udział w pracach projektowych dotyczących linii do oczyszczania sadzy przemysłowej,
 • monitorować zgodność realizacji etapów projektu z założeniami,
 • uczestniczyć w testach i symulacjach działania poszczególnych bloków linii.

Oferujemy

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • cele i wyzwania powiązane z atrakcyjnym systemem wynagradzania i premiowania,
 • możliwość zdobywania doświadczeń w innowacyjnej firmie z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • bogatą ofertę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • bonusy świąteczne,
 • możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • zniżki na produkty firmowe.

Wymagania

Do rekrutacji zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym:

 • chemia nieorganiczna,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych,
 • technologia chemiczna,
 • lub inne techniczne.

Mile widziane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przetwórstwem tworzyw sztucznych.

 

 

Wysyłając CV prosimy o zamieszczenie w aplikacji poniższej klauzuli
informacyjnej:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W SPÓŁCE THERMOPLAST PERMANENT
DEVELOPMENT S.A.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermoplast Permanent Development S.A. z siedzibą w Libiążu przy ul. Wilczej 3,
32-590 Libiąż zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia, pod numerem KRS 0000870222, z kapitałem zakładowym w wysokości 43.879.000,00 PLN. Posiadającą NIP
6282281779 i REGON 387822475, zwanym dalej „ADMINISTRATOREM”.
2. Permanent Development S.A. nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych proszę
się kontaktować z osobą zajmującą się ochroną danych w Naszej firmie.
Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@thermoplast.eu, tel. 692 296 803, 32 625 86 01.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
­ Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 221
§ 1 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit).
­ w celach kontaktowych dotyczących innych danych w tym danych kontaktowych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
­ w celach przyszłych rekrutacji jeśli wyrazi Pani na to zgodę z dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która
może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Zakres podanych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o
zatrudnienie zgodnie (art. 221
. § 1. KP w zw. Z art. 6 ust. 1. lit c). Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie
rekrutacyjnym, przy czym niepodanie tych danych skutkować będzie niemożnością udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym
przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne;
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z procesem
rekrutacyjnym (np. firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom organizującym proces rekrutacyjny itp.),
b. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora
6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą
wykorzystywane przez okres 1 roku.
7. Kandydaci do pracy posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem
przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym również w formie
profilowania.
10. Administrator danych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

 

More Information

 • This job has expired!