Oferta pracy

Inspektor ds Technicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

2018-08-10 2018-08-20
Specjalista

Opis firmy

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do zarządzania drogami powiatowymi w imieniu Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Sporządzanie decyzji administracyjnych obejmujących:
a) zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdów lub ich przebudowę;
b) lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym sieci i przyłączy wodociągowych, energetycznych, gazowych, sanitarnych, deszczowych, telekomunikacyjnych, internetowych, światłowodowych, itp.
2. Uzgadnianie projektów budowlanych i dokumentacji projektowych przedkładanych przez podmioty zewnętrzne, a dotyczących budowy i przebudowy dróg, zjazdów oraz sieci i przyłączy wodociągowych, energetycznych, gazowych, sanitarnych, deszczowych, telekomunikacyjnych, internetowych, światłowodowych, itp., w tym uzgadnianie odtworzenia nawierzchni jezdni.
3. Koordynowanie prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni przydrożnej, w tym:
a) przeprowadzanie procedur zmierzających do uzyskania zezwolenia właściwych organów (wójt, burmistrz, Wojewódzki Konserwator Zabytków) na usunięcie drzew lub krzewów - ustalanie lokalizacji drzew i krzewów do usunięcia, oględziny ich stanu, sporządzanie planów wyrębu i przygotowywanie wniosków o wydanie zezwolenia,
b) planowanie, koordynacja i nadzór w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów (wykonywania cięć sanitarnych i korekcyjnych),
c) organizowanie procesu nasadzeń drzew i krzewów,
d) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia do przetargów „sprzedaż drewna na pniu” oraz przetargów na nasadzenia drzew i krzewów,
4. Sporządzanie Planów Zimowego Utrzymania Dróg.
5. Współudział w przygotowywaniu infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywani innych zadań na rzecz obronności kraju (ustalanie klasy obciążeń obiektów mostowych według standardów NATO - klasa MLC, w ramach wykonywanych okresowych kontroli stanu technicznego obiektów mostowych),
6. Przygotowywanie, koordynowanie i nadzorowanie okresowej (rocznej i 5-letniej) kontroli stanu technicznego dróg powiatowych oraz mostów i przepustów, wykonywanych przez osoby do tego uprawnione; przekazywanie wniosków z tych kontroli osobom odpowiedzialnym za przygotowywanie planów inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych,
7. Gromadzenie dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej dotyczącej obiektów mostowych i przepustów

Wymagania

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie techniczne, co najmniej średnie.
2. Staż pracy:
a) przy wykształceniu średnim – co najmniej 4 lata,
b) przy wykształceniu wyższym – co najmniej 2 lata.
3. Niekaralność, tj. osoba która nie była skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
5. O stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na konkursowym stanowisku pracy (nie dotyczy obywateli RP).
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na konkursowym stanowisku pracy.
8. Nieposzlakowana opinia.
9. Wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku: minimum 1 rok.
2. Posiadanie uprawnień budowlanych.
3. Ogólna znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: ustawy o drogach publicznych wraz z rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – t.j. Dz.U. 2016 poz. 124), ustawy prawo budowlane, ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.
4. Biegła obsługa programów MS Office.
5. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, zaangażowanie, systematyczność, terminowość, samodzielność, obiektywizm, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
2. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
3. Praca z przyjaznym zespołem.

Dodatkowe informacje

……………………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………………………………...
……………………………………………………...
………………………………………………………
(adres zamieszkania)


OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU DOBROWOLNEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI W RAMACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(do wypełnienia)

1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. technicznych w Dziale Technicznym Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.
2. Przyjmuje do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56 – 400 Oleśnica. W przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pod adres zdp@zdp-olesnica.pl lub pod telefon 071-398 16 67;
2) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. technicznych w Dziale Technicznym Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Zgoda może zostać wycofana na podstawie pisemnej informacji o wycofaniu, złożonej w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do procesu rekrutacji;
3) kandydatowi przysługuje dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia po okresie krótszym niż 5 lat, a także prawo przenoszenia danych;
4) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych przez Administratora, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
5) podstawą prawna przetwarzania danych osobowych kandydata do celów rekrutacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
6) przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. technicznych, jednak nie dłużej niż przez 5 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Dziale Technicznym Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


………………………………………….
(podpis kandydata)
Oglądane: 25
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »