Oferta pracy

Frontend developer

Janmedia Interactive Sp. z o.o.

Polska, dolnośląskie, Wrocław  
2017-12-07 2018-01-06
Specjalista

Opis firmy

Janmedia Interactive Sp. z o.o. to międzynarodowa agencja technologiczna, która świadczy kompleksowe usługi z zakresu kreacji oraz IT. Specjaliści z firmy Janmedia specjalizują się w projektowaniu, budowie i wdrażaniu dedykowanych systemów IT.

Działania firmy skupiają się w 4 obszarach:

Strategia i konsulting
Analiza potrzeb i wymagań, badania i audyty usability, analiza funkcjonalna systemów informatycznych, projektowanie interakcji, szkolenia, opracowanie efektywnych strategii e-biznesowych i e-marketingowych;

Kreacja
Projektowanie interfejsów użytkownika (w tym aplikacje Flex, AIR), kampanie promocyjne, identyfikacja wizualna, serwisy prezentacyjne (w tym serwisy Flash);

Systemy informatyczne
eCommerce, systemy informatyczne, serwisy dedykowane, aplikacje i strony mobilne, aplikacje RIA, portale, konsulting w zakresie doboru odpowiednich technologii;

Hosting
Specjalistyczne centrum hostingowe, hosting na potrzeby streamingu, outsourcing IT.

Opis stanowiska

We­dług nas jest to sta­no­wi­sko dla ko­goś, ko­go ce­chu­ją:

- min. 2 let­nie do­świad­cze­nie w pra­cy na po­dob­nym sta­no­wi­sku,

- ba­r­dzo do­­bra zna­­jo­­mość HTML5, CSS3,

- bar­dzo do­bra zna­jo­mość Ja­­va­­Script,

- umie­jęt­ność pro­jek­to­wa­nia i im­ple­men­ta­cji roz­wią­zań opar­tych o CMS Wor­dPress i Wo­oCom­mer­ce,

- umie­­ję­t­ność cię­­cia gra­­fi­­ki na po­­trze­­by WWW (zna­jo­mość Pho­to­sho­pa i Il­lu­stra­to­ra mi­le wi­dzia­na),

- umie­­ję­t­ność two­­rze­­nia stron dla ró­ż­nych prze­­glą­­da­­rek i roz­­dzie­l­czo­­­ści (RWD).

Wymagania

U kan­dy­da­tów szu­ka­my tak­że:

- zna­­jo­­mo­­­ści róż­nych fra­­me­­wo­r­ków i na­­rzę­­dzi ( jQu­­e­ry, Angular. Bo­­o­t­strap, Less, Sass, itp.),

- bar­dzo do­bra umie­jęt­ność pro­gra­mo­wa­nia w ję­zy­ku PHP,

- bar­dzo do­bra zna­jo­mość re­­la­­cy­j­nych baz da­­nych i ję­­zy­­ka SQL,

- zna­­jo­­mo­­­ści za­­sad usa­­bi­­li­­ty, ac­ce­s­si­­bi­­li­­ty i SEO,

- zna­­jo­­mo­­­ści XML i XSLT,

- zna­jo­mo­ści ta­kich plat­form jak: Ma­­ge­n­to, Jo­­o­m­la i Dru­pal,

- do­­świa­d­cze­­nia z pra­­cą opa­r­tą o me­to­dy­ki zwin­ne (SCRUM/AGILE),

- pra­k­ty­cz­nej zna­­jo­­mo­­­ści sys­te­mu kon­tro­li wer­sji Git,

-do­brej zna­­jo­­mo­­­ści ję­­zy­­ka an­gie­l­skie­­go.

Oferujemy

Ofe­ru­je­my:

- za­trud­nie­nie w ra­mach umo­wy o pra­cę (chy­ba, że wo­lisz ina­czej…),

- atrak­cyj­ne wa­run­ki wy­na­gro­dze­nia,

- re­al­ny wpływ na spo­sób, w ja­ki bę­dziesz re­ali­zo­wać za­da­nia,

- ela­stycz­ny czas pra­cy,

- cie­ka­we wy­zwa­nia,

- in­no­wa­cyj­ne pro­jek­ty,

- nie­kor­po­ra­cyj­ną at­mos­fe­rę pra­cy.
Oglądane: 226
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »