Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej 1150 wyświetleń

Obserwuj
O firmie

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej, zgodnie z art. 21 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne jest organem właściwym w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań:

 1. a) analityczno-kontrolnych dotyczących zgodności eksploatacji i użytkowania urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych lub ciepłowniczych oraz urządzeń i instalacji gazowych z wymogami prawa, w celu:
 • zwiększania poziomu bezpieczeństwa energetycznego kompleksów wojskowych,
 • podnoszenia bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji, oraz efektywności urządzeń, instalacji i sieci energetycznych infrastruktury stałej oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego (SpW),
 • racjonalizowania kosztów funkcjonowania kompleksów wojskowych
  w obszarach dotyczących gospodarowania paliwami i energią,
 • podnoszenia efektywności energetycznej obiektów wojskowych;
 1. b) regulacyjnych w zakresie:
 • udzielania koncesji i zatwierdzania taryf przedsiębiorstwom energetycznym powoływanym przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane – na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej,
 • udzielania wsparcia jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej w sprawach spornych, rozstrzyganych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie określonym w ustawie – Prawo energetyczne;
 1. c) opiniodawczo-uzgodnieniowych w zakresie wypracowania optymalnych rozwiązań modernizacyjnych systemów energetycznych w kompleksach wojskowych;
  d) informacyjnych i doradczych w zakresie racjonalnego gospodarowania paliwami
  i energią oraz dostępnych środków poprawy efektywności energetycznej.

Języki, którymi mówimy język polski, język angielski
Możliwość zrealizowania praktyk Nie
Możliwość zrealizowania projektu studenckiego Nie
Możliwość zrealizowania pracy dyplomowej Nie

Nic nie znaleziono

Informacje o firmie