Asystent / specjalista inżynieryjno-techniczny 46 wyświetleń

Kandydat powinien być: studentem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski; lub uczestnikiem studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub doktorantem w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; informatyka techniczna i telekomunikacja) lub nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki fizyczne).

WYMAGANIA:

 • Praktyczna znajomość programowania w językach C, C++, Python, Matlab.
 • Znajomość systemów wbudowanych, mikrokontrolerów oraz interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w komunikacji z układami scalonymi (np. I2C, SPI).
 • Umiejętność programowania sieciowego (np. TCP/IP).
 • Umiejętność pracy w środowisku Linux.
 • Umiejętność pisania oprogramowania dla układów FPGA.
 • Dodatkowe umiejętności: znajomość framework EPICS.
 • Dodatkowe umiejętności: umiejętność pracy ze sterownikami interfejsowymi w środowisku Linux lub/i opracowywania sterowników w systemie Linux (np. PCI-E Express).
 • Dodatkowe umiejętności: udział w realizacji pomiarów laboratoryjnych.

 

ZAKRES PRAC:

Udział w realizacji projektu badawczego „Obrazowanie oparte o gazowe powielacze elektronowe w warunkach intensywnego promieniowania z plazmy tokamakowej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Projekt nakierowany jest na opracowanie i badania detektorów gazowych wraz z odpowiednim układem elektronicznym do akwizycji i procesowania danych.

Planowany jest udział w pracach badawczych związanych z uruchamianiem prototypowej elektroniki, w szczególności w zakresie opracowania modularnego, uniwersalnego oprogramowania do zarządzania systemem, wizualizacji danych oraz integracji z już istniejącymi rozwiązaniami (integracja elektroniki z systemem komputerowym – serwerem). Wskazana znajomość programowania układów FPGA w celu rozwoju oraz opracowywania komponentów funkcjonalnych oraz weryfikacji rozwiązań (implementacji sprzętowej lub symulacji typu testbench).

Okres udziału w projekcie – 30 miesięcy.

 

IFPiLM oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy stypendialnej lub umowy o pracę na cały etat w ramach projektu (przewidywany termin realizacji prac w ramach projektu 30 miesięcy od 01.01.2022 r.),
 • pracę w zespole skupiającym zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców,
 • podnoszenie kwalifikacji i możliwość szybkiego rozwoju naukowego,
 • udział we współpracy naukowej realizowanej w ważnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,
 • prywatną opiekę medyczną.

Kandydat na stanowisko pracownika naukowego powinien spełnić następujące kryteria:

 • Korzystać z pełni praw publicznych.
 • Posiadać tytuł zawodowy: licencjat i/lub inżynier i/lub magister.
 • Posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej.
 • Znać język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej, przygotowanie publikacji naukowych i komunikowanie się w środowisku zawodowym.

Kandydat na stanowisko pracownika naukowego  powinien przedstawić następujące dokumenty i pisma:

 • Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta lub badawczo-technicznego.
 • List motywacyjny.
 • Szczegółowy życiorys naukowy, w tym informację o odbytych stażach oraz o dorobku naukowym i zawodowym.
 • Dyplom ukończenia studiów (studia licencjacki, inżynierskie, magisterskie).
 • Materiały poświadczające posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego przydatnych do realizacji prac określonych w ofercie konkursowej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kwalifikacje kandydata ocenia Komisja Konkursowa na podstawie dostarczonych dokumentów i materiałów. Dodatkowo Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na rozmowę.

Wzory oświadczeń oraz zobowiązania można ściągnąć ze strony internetowej IFPiLM, zakładka: Praca w Instytucie.

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedstawienie dodatkowych materiałów dotyczących jego kwalifikacji i dorobku naukowego, takich jak:

 • opinia/opinie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego,
 • poświadczone wyniki uzyskane podczas studiów magisterskich (dotyczy stanowiska asystenta),
 • inne materiały.

Kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe materiały poświadczające jego kwalifikacje, dorobek naukowy i informacje o jego zainteresowaniach niedotyczących badań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

DOKUMENTY należy składać do 10.10.2021 do godziny 16.00.

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
  Liczba ogłoszeń 1
 • Branża Badania i rozwój
 • Wielkość firmy Do 250 pracowników
 • Adres ul. Hery 23, 01-497 Warszawa
Znajdź nas