Asystent w Zespole ds. osadnictwa 65 wyświetleń

Miejsce pracy: Legnica

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: średnia.
3. Praca na czas określony: 6 miesięcy – docelowo na czas nieokreślony.

Zakres obowiązków obejmuje wykonywanie następujących zadań:
Udział w realizacji zadań Zespołu ds. osadnictwa związanych ze strukturą osadniczą, terenami
mieszkaniowymi, bezpieczeństwem, usługami, inwestycjami celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, współpracą na polsko-niemieckim pograniczu, w tym:
1. udział w opracowywaniu dokumentów z zakresu planowania przestrzennego na poziomie
regionalnym i subregionalnym, głównie w zakresie osadnictwa;
2. uczestnictwo i współpraca w przygotowywaniu projektów polityk, strategii, programów,
planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących podstawę programowania
rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz określenia uwarunkowań i
kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej;
3. współpraca przy formułowaniu wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz
instytucje branżowe;
4. aktualizacja i prowadzenie bazy danych tworzących bazę wiedzy o sytuacji społeczno–
gospodarczej, procesach rozwoju oraz zagospodarowaniu przestrzennym regionu,
potrzebną do realizacji polityk publicznych w tym polityki rozwoju;
5. inne zadania zlecone przez kierownictwo IRT.
Kandydat/ka ubiegający/ca się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej, współpracy zagranicznej lub
geografii;
2. umiejętność prowadzenia prac analitycznych;
3. umiejętność obsługi oprogramowania GIS, w tym w zakresie analiz przestrzennych;
4. samodzielność, kreatywność i komunikatywność;
5. umiejętność pracy w zespole;
6. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
7. znajomość przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;

8. znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9. znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowym atutem będzie:
1. co najmniej 3-letni staż pracy, w tym roczny staż pracy w administracji publicznej;
2. doświadczenie w zakresie opracowywania studiów, planów, koncepcji i innych
materiałów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
3. znajomość języka angielskiego;

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy – wg wzoru w ogłoszeniu,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
6. kopie dokumentów potwierdzających:
− wymagane wykształcenie,
− poświadczenie stażu pracy, jeżeli kandydat takie posiada.
7. dodatkowe dokumenty: kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
(certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, referencje, opinie).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy
ul. Dawida 1a 12-16, 50-50-527 Wrocław (I piętro), w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na
stanowisko: asystent w Zespole ds. osadnictwa w Instytucie Rozwoju Terytorialnego” lub
przesłać elektronicznie na adres: oraz agnieszka.iwanicka@irt.wroc.pl.
Termin składania ofert do 30 września 2021 r. do godz. 15:00.
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.

Więcej informacji

  • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
Znajdź nas