Asystent w Zespole technologii informacyjnych 82 wyświetlenia

INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO
ul. Dawida 1a
50-527 Wrocław
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
asystent
w Zespole technologii informacyjnych
w Instytucie Rozwoju Terytorialnego

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Instytucie Rozwoju Terytorialnego
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, w marcu 2021 r., osiągnął 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: średnia.
3. Praca na czas określony: 3 miesiące – docelowo na czas nieokreślony.

Zakres obowiązków obejmuje wykonywanie następujących zadań:
Udział w realizacji zadań Zespołu technologii informacyjnych związanych
z zapewnieniem ciągłości pracy systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w IRT,
w tym:
1. nadzór nad działaniem infrastruktury teleinformatycznej Instytutu,
2. monitorowanie stanu zabezpieczeń sieci i komputerów Instytutu,
3. monitoring systemu antywirusowego Instytutu,
4. wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Instytucie,
5. prowadzenie dokumentacji i regulaminów informatycznych Instytutu,
6. nadzór i zarządzanie nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
7. inne zadania zlecone przez kierownictwo IRT.

Kandydat/ka ubiegający/ca się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne
wymagania:
1. Wykształcenie min. średnie,
2. Staż: nie jest wymagany,
3. Znajomość działania i konfigurowania sieci LAN i połączeń VPN,
4. Znajomość systemu Active Directory,
5. Znajomość programów z pakietu MS Office – w szczególności Word, Excel,
6. Znajomość technologii CMS (WordPress, Joomla, Drupal itp.),
7. Samodzielność, kreatywność i komunikatywność,
8. Umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:
1. znajomość języka angielskiego,
2. znajomość języka SQL i relacyjnych baz danych,
3. znajomość MS Access i programowania makr,
4. znajomość programów graficznych,
5. znajomość zagadnień GIS.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,
2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy – wzór w linku poniżej,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji w Instytucie Rozwoju Terytorialnego zgodnie z ustawą RODO –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poświadczone
własnoręcznym podpisem, – wzór w linku poniżej,
7. kopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie,
– poświadczenie stażu pracy, jeżeli kandydat takie posiada.
8. dodatkowe dokumenty: kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
(certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, referencje, opinie).

Załączniki:

http://bip.irt.wroc.pl/article/zkk-kropka-110-kropka-2-2021-nabor-na-stanowisko-asystenta-zit/#zkk-kropka-110-kropka-2-2021-nabor-na-stanowisko-asystenta-zit

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Instytutu Rozwoju Terytorialnego
przy ul. Dawida 1a 12-16, 50-50-527 Wrocław (I piętro), w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: asystent w Zespole technologii informacyjnych w Instytucie
Rozwoju Terytorialnego” lub przesłać elektronicznie na adres:
agnieszka.iwanicka@irt.wroc.pl.
Termin składania ofert do 10 maja 2021 r. do godz. 10:00.
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej
http://bip.wbu.wroc.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław.

Więcej informacji

  • Tylko kandydaci mogą aplikować
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
Znajdź nas