Inżynier druku 3D 189 wyświetleń11 aplikacji

W związku z rozwojem naszego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu,

poszukujemy osób chcących pracować w dynamicznej spółce technologicznej typu start-up.

Silencions to młody start-up technologiczny, 

którego wizją jest polepszenie jakości życia poprzez ograniczenie emisji hałasu.

Inżynier druku 3D

Zakres obowiązków

– obsługa drukarek 3D: MJF, SLS, SLA, SLM,
– kontrola jakości, tworzenie raportów pomiarowych,
– przyjmowanie i nadzór nad realizacją zamówień klientów,
– projektowanie nowych oraz modyfikacja istniejących rozwiązań w programach typu CAD,
– przeprowadzanie symulacji komputerowych.

Oferujemy

– atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,

– elastyczne godziny pracy,

– możliwość rozwoju zawodowego w unikalnym środowisku typu start-up technologiczny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach,

– możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów naukowych, 

– niepowtarzalną atmosferę pracy.

Wymagania

– wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów technicznych lub doktoranckich,

– doświadczenie w pracy z technologiami addytywnymi,
– praktyczna znajomość narzędzi CAD i FEM: NX, Simcenter, Materialise Magics,
– wysoki poziom zdolności manualnych,
– kreatywność w planowaniu i realizacji nowych projektów,
– dyspozycyjność, samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pracę z międzynarodowymi partnerami.

Mile widziane:

– znajomość optymalizacji topologicznej i generative design,

– udział w projektach badawczych/naukowych,

– autorstwo w publikacjach naukowych, artykułach, patentach,

– prawo jazdy kat. B.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie firma Silencions Sp. z o. o.. Prosimy o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją, która jest dostępna na stronie http://silencions.com/pl/kontakt/kariera/

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją.

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Silencions Sp. z o. o. z siedzibą ul. Rocha Kowalskiego 37, 64-100 Leszno, NIP: 6972338416, REGON: 367961695, KRS: 0000690121
Kontakt z Administratorem adresem korespondencyjnym: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

2. Cel i podstawy przetwarzania
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).
Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.
Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

3. Odbiorcy danych osobowych
Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.
Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

4. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pan/Pani prawo do:
1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2) Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
4) Usunięcia danych osobowych.
5) Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

7. Informacja o braku profilowania
Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Więcej informacji

  • Tylko kandydaci mogą aplikować
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
    Liczba ogłoszeń 8
  • Adres Wrocław
Znajdź nas