Kierownik Robót 23 wyświetlenia

Zakres obowiązków

 • Nadzór i kontrola techniczna prowadzonych budów;
 • Opracowanie planów budowy i nadzór nad ich realizacją;
 • Koordynacja dostaw materiałów;
 • Kierowanie i koordynacja pracy wszystkich uczestników procesu wykonywanej budowy;
 • Zapewnienie przestrzegania na budowie obowiązujących przepisów, związanych z jej działalnością.

Oferujemy

 • współpracę z zespołem kompetentnych i wykwalifikowanych współpracowników;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w firmie o wieloletniej tradycji.
 • Wymagania
  • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek – budownictwo;
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
  • min. 3 lata doświadczenia w pracy w zawodzie w funkcji kierownika robót lub kierownika budowy;
  • prawo jazdy;
  • znajomość pakietu MS Office;
  • samodzielność, dokładność, zaangażowanie i odpowiedzialność.
  • mile widziane: doświadczenie w realizacji zbiorników żelbetowych, konstrukcji na obiektach przemysłowych (oczyszczalnie ścieków).

Zainteresowanych kandydatów prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=91cf98e1ce9c440b8fdeb755d53d517b

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KANDYDATÓW DO PRACY

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych, innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym lub innych dokumentach

 

Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółce Instal Kraków S.A. w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub mających stanowić część zbioru danych, wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (adres ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042496 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,

– przez e-mail: sekretariat@instalkrakow.pl,

– telefonicznie: 12 652 21 02.

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym przetwarzaniem związanych, w następujący sposób:

– listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,

– przez e-mail: iodo@instalkrakow.pl

– telefonicznie 12 652 22 07.

 

III.   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

-przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny Pani/Pana kompetencji wymaganych na określonym stanowisku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Podstawa prawna:

– art. 22¹, art. 221a, art. 221b ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 z zm.) – w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa;

– art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu zwarcia umowy (czynności poprzedzających zawarcie umowy),

– art. 6 ust.1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w zakresie Pani/Pana danych innych niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym, życiorysie, liście motywacyjnym, bądź pozyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach,

– art. 9 ust.2 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w przypadku, gdy w dokumentach znajdą się Pani/Pana dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO.

 

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktualnie prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, każdorazowo nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

 

 1. Odbiorcy danych

Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

– osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach powierzonych im obowiązków służbowych;

– podmiotom świadczące usługi pocztowe i kurierskie;

– podmiotom, którym zleciliśmy obsługę systemów informatycznych i świadczących na rzecz Spółki usługi IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Zgoda może być odwołana w dowolnym czasie, w następujący sposób:

– listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,

– przez e-mail: iodo@instalkrakow.pl;

– telefonicznie 12 652 22 07;

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo żądania ich usunięcia, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w szczególności z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne dla uczestnictwa procesie rekrutacyjnym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

VIII.W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji

 • Tylko kandydaci mogą aplikować
Udostępnij to ogłoszenie