Płatna praktyka w dziale akustycznym 496 wyświetleń7 aplikacji

W związku z rozwojem naszego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu,
poszukujemy osób chcących realizować praktyki w dynamicznej spółce technologicznej typu start-up.
Silencions to młody start-up technologiczny,
którego wizją jest polepszenie jakości życia poprzez ograniczenie emisji hałasu.

Płatna praktyka w dziale akustycznym

Zakres praktyk:

– projektowanie rozwiązań akustycznych,
– budowanie stanowisk pomiarowych,
– przeprowadzanie pomiarów wibro i akustycznych,
– analiza otrzymanych wyników,
– tworzenie raportów technicznych
– wsparcie w pracach rozwojowych działu.

Wymagania:

– znajomość parametrów akustycznych,
– kreatywność,
– gotowość do nauki i rozwiązywania problemów,
– samodzielność,
– dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

– znajomość czujników (np. PCB, Kistler, B&K, GRAS, itp.),
– wiedza z zakresu projektowaniu konstrukcji przeznaczonych do redukcji hałasu/wibracji,
– znajomość narzędzi do przetwarzania wyników pomiarów (np. Matlab),
– znajomość oraz umiejętność obsługi czujników i sprzęty pomiarowego.

Oferujemy:

– płatne praktyki,
– elastyczne godziny pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego w unikalnym środowisku i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych
obszarach,
– możliwość realizacji nowych pomysłów i projektów naukowych.

Okres praktyk: 3 miesiące
Miejsce: Wrocław, ul. Bierutowska 57-59

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie firma Silencions Sp. z o. o.. Prosimy o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją, która jest dostępna na stronie http://silencions.com/pl/kontakt/kariera/

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Silencions Sp. z o. o. z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 6972338416, REGON: 367961695, KRS: 0000690121
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:
adresem korespondencyjnym: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław
2. Cel i podstawy przetwarzania
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).
Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
3. Odbiorcy danych osobowych
Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.
Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
4. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pan/Pani prawo do:
1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2) Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
4) Usunięcia danych osobowych.
5) Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,   00 – 193 Warszawa).
6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
7. Informacja o braku profilowania
Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

Silencions Sp. z o. o.
Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław Polska

NIP: 6972338416
REGON: 367961695
KRS: 0000690121

tel.: +48 604 415 626
email: contact@silencions.com
www.silencions.com

Więcej informacji

  • Tylko kandydaci mogą aplikować
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
    Liczba ogłoszeń 2
  • Adres Wrocław
Znajdź nas