Specjalista w Grupie Badawczej Chemia Specjalistyczna 79 wyświetleń1 aplikacja

Informacja o Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia” posiada doświadczenie w działalności na rzecz branży chemicznej, sięgające roku 1952. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie chemii i technologii organicznej. Instytut świadczy również usługi badawcze, analityczne, doradcze i projektowe. O ich jakości świadczy włączenie od kwietnia 2019 r. w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej największej sieci badawczej w Europie.

Instytut działa w obszarach:

 • procesów ciśnieniowych
 • procesów katalitycznych
 • technologii produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu
 • biogospodarki
 • zaawansowanych materiałów (w tym polimerowych)
 • gospodarki o obiegu zamkniętym
 • analityki i pomiarów
 • inżynieryjno-technicznym

Szczegółowe informacje: www.icso.lukasiewicz.gov.pl

Zakres obowiązków

 • Współudział w prowadzeniu działalności naukowej i rozwojowej;
 • Twórcza działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych;
 • Współudział w realizacji projektów;
 • Współudział we wprowadzeniu do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • Planowanie i prowadzenie prac badawczych;
 • Współudział w opracowywaniu technologii;
 • Badanie i ocenę właściwości produktów;
 • Współudział w komercjalizacji otrzymanych rezultatów do działalności przemysłowej;
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • Formułowanie problemów badawczych i przyjęcia metod oraz technik ich rozwiązania;
 • Udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość uzyskania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Ciekawą i kreatywną pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym również w formie staży zagranicznych;
 • Pakiet opieki medycznej oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Elastyczne godziny rozpoczynania pracy (6:00 – 8:30);
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego – 36 dni;
 • Dodatek za staż pracy;
 • Dofinansowanie do wypoczynku;
 • Karty sportowe na preferencyjnych warunkach;
 • Dodatkowe świadczenia pieniężne z okazji świąt;
 • Możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 • Preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku chemia lub wykształcenie wyższe na kierunku chemia i roczne doświadczenie w sektorze badawczo – rozwojowym (preferowane: uzyskany stopień naukowy doktora na kierunkach technologia chemiczna, inżynieria chemiczna)
 • Język angielski na poziomie B2;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Udział w 1 patencie lub zgłoszeniu patentowym i/lub udokumentowanym zastosowaniu wyników prac B+R;
 • Współautorstwo w co najmniej 2 publikacjach ujętych w aktualnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność korzystania z literatury naukowej i baz danych;
 • Znajomość zasad pracy laboratoryjnej;
 • Doświadczenie w syntezie związków organicznych;
 • Mile widziane zainteresowanie komponowaniem mieszanin użytkowych (płyny do odladzania, środki smarowe i eksploatacyjne);
 • Mile widziane zainteresowanie tworzeniem formuł z nanomateriałami;
 • Gotowość do rozwoju naukowego i zawodowego, w tym w formie staży zagranicznych;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Samodzielność, komunikatywność, kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność, odporność na stres.

Miejsce pracy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

 1. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

 

Termin składania ofert:

13.10.2022 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • CV – zawierające szczegółowy opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, potwierdzający spełnienie wymagań stawianych w rekrutacji;
 • List motywacyjny – będzie dodatkowym atutem.

 

Miejsce składania dokumentów:

Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres: Sekcja HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

 

W składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji – FSR.111.15.2022.

 Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w BIP Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”*.

* – jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w kolejnych naborach kandydatów, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@icso.lukasiewicz.gov.pl , bądź listownie na adres podany w pkt. 1.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne i odbędzie się wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).
 5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U, poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz w BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”.

Więcej informacji

 • Ogłoszenie wygasło!
Udostępnij to ogłoszenie
Informacje o firmie
  Liczba ogłoszeń 1
 • Branża Chemia
 • Wielkość firmy Do 250 pracowników
 • Adres ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
Znajdź nas