Projekt ZPR PWr

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej prowadzi spotkania realizowane w ramach projektu  „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” nr.: POWR.03.05.00-00-Z301/17, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, Działanie 3.5.  Kompleksowe programy szkół wyższych.


Jeśli jesteś:


studentem/-ką studiów stacjonarnych I i II stopnia PWr, któremu/-ej do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.


w ramach projektu możesz:


– skorzystać z doradztwa zawodowego i szkoleń


– wziąć udział w warsztatach biznesowych


Zapraszamy na indywidualne konsultacje.

Terminy spotkań grupowych będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce Wydarzenia.


Więcej informacji o projekcie możesz znaleźć na stronie: http://zpr.pwr.edu.pl/