ZPR PWr informacje

Celem Biura Karier jest świadczenie wysokiej jakości usług wspierających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 
Udzielane poradnictwo zawodowe ma w efekcie końcowym doprowadzić m.in. do zwiększenia poziomu świadomości studentów w obszarze ich mocnych i słabych stron, umiejętności adekwatnego budowania wizerunku kandydata do pracy, umiejętności poruszania się po rynku pracy i budowania planu kariery zawodowej. Zadanie obejmuje swym zakresem doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, coaching kariery, warsztaty grupowe dot. rynku pracy oraz warsztaty biznesowe.

 

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej prowadzi spotkania realizowane w ramach projektu  „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” nr.: POWR.03.05.00-00-Z301/17, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju, Działanie 3.5.  Kompleksowe programy szkół wyższych.

Jeśli jesteś:

studentem/-ką studiów stacjonarnych I i II stopnia PWr, któremu/-ej do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry.

w ramach projektu możesz:

– skorzystać z doradztwa zawodowego i szkoleń

– wziąć udział w warsztatach biznesowych

Zapraszamy na indywidualne konsultacje.

Terminy spotkań grupowych będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce Wydarzenia.

Projekt „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, który pozwoli efektywnie i w oparciu o wysoką jakość usług edukacyjnych, kształcić specjalistów kluczowych dla rozwoju gospodarki i kraju,
a także zwiększyć udział otoczenia społeczno-gospodarczego w kształtowaniu polityki edukacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania, które pozwolą dostosować programy kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, poprawić jakość oraz zwiększyć ilość anglojęzycznych programów kształcenia, podnieść kluczowe kompetencje studentów wchodzących na rynek pracy, a także usprawnić działania związane z procesem dydaktycznym poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego oraz przeszkolenie pracowników kadr zarządczych i administracyjnych, co pozwoli trwale zbudować potencjał Politechniki Wrocławskiej, jako jednej z kluczowych jednostek szkolnictwa wyższego
o zasięgu ponadregionalnym.

Okres relizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2022

Wartość projektu: 39 991 002,27 zł

Dofinansowanie: 38 791 272,20 zł

Więcej informacji o projekcie możesz znaleźć na stronie: http://zpr.pwr.edu.pl/

szablon_logotypy_kolor.png