Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej 1882 views

Follow

This company has no active jobs

Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej

About Us

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej, zgodnie z art. 21 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne jest organem właściwym w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, której głównym zadaniem jest prowadzenie działań:

 1. a) analityczno-kontrolnych dotyczących zgodności eksploatacji i użytkowania urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych lub ciepłowniczych oraz urządzeń i instalacji gazowych z wymogami prawa, w celu:
 • zwiększania poziomu bezpieczeństwa energetycznego kompleksów wojskowych,
 • podnoszenia bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji, oraz efektywności urządzeń, instalacji i sieci energetycznych infrastruktury stałej oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego (SpW),
 • racjonalizowania kosztów funkcjonowania kompleksów wojskowych
  w obszarach dotyczących gospodarowania paliwami i energią,
 • podnoszenia efektywności energetycznej obiektów wojskowych;
 1. b) regulacyjnych w zakresie:
 • udzielania koncesji i zatwierdzania taryf przedsiębiorstwom energetycznym powoływanym przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane – na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej,
 • udzielania wsparcia jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej w sprawach spornych, rozstrzyganych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie określonym w ustawie – Prawo energetyczne;
 1. c) opiniodawczo-uzgodnieniowych w zakresie wypracowania optymalnych rozwiązań modernizacyjnych systemów energetycznych w kompleksach wojskowych;
  d) informacyjnych i doradczych w zakresie racjonalnego gospodarowania paliwami
  i energią oraz dostępnych środków poprawy efektywności energetycznej.