Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu Biura Karier Politechniki Wrocławskiej

 

 

Definicje

 

Serwis Biura Karier – platforma internetowa udostępniana przez Biuro Karier PWr do świadczenia usługi drogą elektroniczną

Kandydat (klient Biura Karier PWr) – osoba fizyczna, student, absolwent lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu skorzystania z pośrednictwa pracy, praktyk, staży, poradnictwa zawodowego, kontaktu z Pracodawcami lub w celu uzyskania informacji o działaniach Biura Karier PWr

Użytkownik – pracodawca posiadający konto w Serwisie lub kandydat (klient Biura Karier PWr) posiadający konto w Serwisie

Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu i oferująca miejsca pracy, praktyk, stażu lub wolontariatu adresowane do kandydatów (klientów Biura Karier PWr)

Oferta – oferta pracy, praktyk, stażu, wolontariatu zamieszczona przez Pracodawcę w Serwisie

Konto - zbiór zasobów, funkcji i uprawnień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu

Profil - zespół informacji i danych opisujących Użytkownika, przekazywanych przez niego dobrowolnie w ramach funkcjonalności Konta

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Biura Karier Politechniki Wrocławskiej (dalej jako: Biuro Karier PWr). Biuro Karier PWr jest komórką organizacyjną Politechniki Wrocławskiej.
 2. Serwis Biura Karier PWr został sfinansowany ze środków UE w ramach projektu „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej”.

 

 

Informacje o Serwisie

 

 1. Serwis Biura Karier przeznaczony jest do prezentowania ofert pracy, praktyk i staży zgłaszanych przez Pracodawców i przekazywania ich studentom i absolwentom Politechniki Wrocławskiej. Celem Serwisu jest również dostarczanie informacji z rynku pracy, funkcjonowaniu Biura Karier PWr oraz pozostałych zagadnień związanych z karierą zawodową studentów. Serwis Biura Karier  PWr umożliwia przeprowadzenie zapisów na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Biuro Karier PWr co może mieć związek z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Serwis przeznaczony jest przede wszystkim dla:
  1. studentów Politechniki Wrocławskiej;
  2. absolwentów Politechniki Wrocławskiej;
  3. pracodawców.
 3. W Serwisie mogą być zamieszczane następujące treści:
  1. Oferty pracy/praktyk/stażu.
  2. Profile Pracodawców, prezentujące podmioty jako potencjalnych pracodawców.
  3. Informacje o szkoleniach, wydarzeniach, kursach itp.
  4. Profile zawodowe Kandydatów.
 4. Zamieszczanie w serwisie treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach, kursach) jest niedozwolone.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne zarówno dla Pracodawców, jak i Kandydatów.
 6. Do świadczenia usługi przy użyciu Serwisu niezbędne jest przetwarzanie następujących danych:
  1. nazwisko i imiona usługobiorcy lub nazwa i dane identyfikujące usługobiorcę (numer NIP, adres siedziby);
  2. adres do korespondencji,
  3. adresy elektroniczne usługobiorcy.

 

 

Odpowiedzialność Politechniki Wrocławskiej

 

 1. Zakazuje się wprowadzania do Serwisu treści niezgodnych z prawem, treści dyskryminujących, naruszających dobra osób trzecich, a także treści nie związanych z obszarem zawodowym. Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo usuwania takich treści publikowanych w Serwisie, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji 
 2. Politechnika Wrocławska nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności wynikłe z korzystania przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem oraz szkód wynikłych z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. 
 3. Politechnika Wrocławska nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentowania treści na urządzeniach Użytkownika oraz za brak dostępu do Serwisu spowodowany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działania siły wyższej. 
 4. Politechnika Wrocławska nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za oferowane przez Pracodawców warunki pracy/praktyk/staży oraz za przebieg i wynik procesów rekrutacyjnych. Politechnika Wrocławska nie uczestniczy w takich procesach, nie udziela referencji i nie bierze także odpowiedzialności za treść informacji publikowanych czy podawanych przez Kandydatów. Sposoby potwierdzania kwalifikacji absolwenta uczelni określają odpowiednie przepisy prawa. 
 5. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące działania Serwisu oraz wnioski dotyczące korzystania z praw dotyczących danych osobowych można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurokarier@pwr.edu.pl .

 

 

Umieszczanie w Serwisie ogłoszeń o pracę, praktyki, staże przez Pracodawców

 

 1. Biuro Karier PWr zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji (ogłoszenia, profilu) lub do usunięcia z Serwisu informacji i treści zamieszczanych przez Użytkowników bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. 
 2. Pracodawca może posiadać jednocześnie jedno konto. Wyjątki w tym zakresie mogą wystąpić po uzgodnieniu z operatorem serwisu –  Biurem Karier PWr.
 3. Oferty w Serwisie może zamieścić jedynie zarejestrowany Pracodawca. Nowo tworzone konto Pracodawcy jest weryfikowane i w przypadku pozytywnej weryfikacji akceptowane przez pracownika Biura Karier. Po akceptacji konta Pracodawcy, może on wprowadzić do Serwisu ofertę.
 4. Pracodawca może zamieścić maksymalnie 50 ofert pracy, praktyk lub staży.
 5. Pracodawca może otrzymywać aplikacje od Kandydatów za pośrednictwem Serwisu. Po otrzymaniu aplikacji w Serwisie Pracodawca zobowiązany jest do  określenia jej statusu.
 6. Pracodawca zobowiązany jest do starannego wypełnienia ankiety podsumowującej rekrutację po zakończeniu trwania ogłoszenia o pracę, praktykę lub staż.
 7. Biuro Karier PWr zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczania w Serwisie ofert oraz profili firm nie odpowiadających zakresowi kształcenia w Politechnice Wrocławskiej
 8. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską w celu zarządzania Serwisem, zgodnie z prawem i z niniejszym Regulaminem w sposób określony w dalszej jego części. 
 9. Korzystanie z Serwisu wiąże się z nieodpłatnym otrzymywaniem materiałów informacyjnych Biura Karier związanych z jego działalnością (newsletter w formie elektronicznej). W celu rezygnacji z otrzymywania materiałów należy wyłączyć tę opcję w ustawieniach profilu Pracodawcy w Serwisie, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej newslettera.
 10. Użytkownik Serwisu Biura Karier PWr przyjmuje i akceptuje warunki Regulaminu z chwilą zarejestrowania się w Serwisie.

 

 

Ograniczenia w korzystaniu z Serwisu

 

 1. Zabrania się wprowadzania w Serwisie treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z przepisami prawa lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 2. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych operator serwisu Biuro Karier PWr  ma prawo do:
  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości;
  2. zablokowania Konta Użytkownika do momentu wyjaśnienia sprawy;
  3. skasowania Konta Użytkownika.
 3. Biuro Karier PWr zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe lub niezgodne z treścią Regulaminu.
 4. Zabronione jest przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do konta Użytkownika (loginu i hasła).
 5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania potencjalnie lub faktycznie utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu. Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu (newsletter, dostęp do publikacji Profilu Pracodawcy, Profilu Kandydata, ofert pracy, praktyk, i stażu, możliwość przeglądania bazy kandydatów czy bazy pracodawców). Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu dotyczy też osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności. Zasady dotyczące przetwarzania przez Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej danych osobowych użytkowników Serwisu określa Polityka Prywatności.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może być zmieniony jednostronnie przez Politechnikę Wrocławską w każdym czasie w całości lub części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu jego opublikowania.
 2. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na zmieniony Regulamin, nie będzie miał możliwości korzystania z Serwisu. 
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2019 r.