Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu 840 views

Follow

This company has no active jobs

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

About Us

Do zadań Dyrektora Izby Administracji Skarbowej należy:

 1. nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego,
 2. rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego,
 3. rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach,
 4. wykonywanie czynności audytowych,
 5. wykonywanie audytu,
 6. ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców oraz analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 7. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, w tym zapobiegającej nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych,
 8. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących INTRASTAT oraz EXTRASTAT, a także prowadzenie postępowań w zakresie INTRASTAT,
 9. realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Izbie Administracji Skarbowej,
 10. prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka,
 11. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Administracji Skarbowej.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.