Zintegrowany Program Rozwoju PWr

Spotkania doradcze i konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych stopień I semestry od 4-7 oraz studentów II stopnia realizowane są w ramach ZPR PWr. Każdy projekt ma swoje wymogi formalne, dlatego prosimy zweryfikuj swój numer indeksu. Po pomyślniej weryfikacji wyświetli się krótki formularz projektowy do wypełnienia.

Po wypełnieniu formularza zostaniesz przekierowany/a do rezerwacji terminów konsultacji.

Projekt „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, który pozwoli efektywnie i w oparciu o wysoką jakość usług edukacyjnych, kształcić specjalistów kluczowych dla rozwoju gospodarki i kraju,
a także zwiększyć udział otoczenia społeczno-gospodarczego w kształtowaniu polityki edukacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania, które pozwolą dostosować programy kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, poprawić jakość oraz zwiększyć ilość anglojęzycznych programów kształcenia, podnieść kluczowe kompetencje studentów wchodzących na rynek pracy, a także usprawnić działania związane z procesem dydaktycznym poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego oraz przeszkolenie pracowników kadr zarządczych i administracyjnych, co pozwoli trwale zbudować potencjał Politechniki Wrocławskiej, jako jednej z kluczowych jednostek szkolnictwa wyższego
o zasięgu ponadregionalnym.

Okres relizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2022

Wartość projektu: 39 991 002,27 zł

Dofinansowanie: 38 791 272,20 zł

szablon_logotypy_kolor.png